حل مشکل نور نمایشگر در گوشی هونور 7A
برای حل مشکل نور نمایشگر در گوشی هونور 7A مطابق شکل مقابل سیم کشی نمایید.
کلبه موبایل با بیش از 20 هزار قطعه
تحت نظارت صادق حصاری
می توانید از بخش مشاهده محصولات قطعه مورد نظر خود را جستجو نمایید.