در حال حاضر گاردها و گلس ها قابلیت ارسال ندارند. لطفا از خرید گارد و گلس بپرهیزید.